திருவாரூர்

திருவாரூர்
திருவாரூர் திருவாரூரில் புதிய பேருந்து நிலையம் நகரத்திற்கு சற்று வெளியே அமைந்துள்ளது. ஆரம்பம் முதலே திருவாரூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைவதில் பிரச்சினைகள் இருந்து கொண்டே வந்தது. 9 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் அமர்வதற்கு நாற்காலிகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை